Στόχος μας είναι να λειτουργήσουμε υποστηρικτικά στους πελάτες μας κατά τη διαδικασία λήψης της τελικής απόφασης για την υλοποίηση ή μη μιας επένδυσης. Εξετάζουμε τη σκοπιμότητα της επένδυσης με οικονομοτεχνικούς όρους, διερευνώντας το κόστος αλλά και την εμπορική της προοπτική, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και τις εκτιμήσεις μας για το πώς αυτή αναμένεται να διαμορφωθεί μελλοντικά.

Αναλύουμε τη δυνατότητα μιας επιχείρησης να αξιοποιήσει πρόσθετα κεφάλαια και εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Αξιολογούμε τις συνέπειες των χρηματοοικονομικών της αποφάσεων, όσον αφορά στη βιωσιμότητά της, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των υποχρεώσεών της. Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών αγοράς συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, εκτιμώντας την προσφορά και τη ζήτηση της υπό εξέταση αγοράς, καθώς και τις τάσεις και προοπτικές της, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.