Η σύνταξη μιας μελέτης σκοπιμότητας ή μιας μελέτης βιωσιμότητας προσφέρει μία σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα της ίδρυσης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή της συνέχισης τους, ανταποκρινόμενη στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του.

Μελετώντας τη σκοπιμότητα ενός συγκεκριμένου επιχειρηματικού πλάνου, εξετάζεται εάν και κατά πόσο θα μπορέσει να βρει εφαρμογή και να υιοθετηθεί από τους σχετικούς παράγοντες της αγοράς στους οποίους θα απευθυνθεί κατά την υλοποίηση του ο οργανισμός, αλλά και να επιτελέσει κάποιο επιζητούμενο σκοπό εντός του οργανισμού.

Με τον όρο βιωσιμότητα, επιβεβαιώνεται η δυνατότητα μιας επιχείρησης  να σχεδιάσει και να εκτελέσει όλα όσο προβλέπονται στο εξεταζόμενο επενδυτικό του πλάνο, καταστώντας το βιώσιμο και προσοδοφόρο, ούτως ώστε να αποσβέσει το επενδυτικό κόστος και να αποφέρει κέρδη.

Η ομάδα των μελετητών μας, εστιάζοντας στα μεγέθη και τα χαρακτηριστικά τόσο της αγοράς όσο και της επιχείρησης , αλλά και τις δυνατότητες ή τις αδυναμίες του, καθώς και τις προοπτικές ή τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει, είναι σε θέση να προβλέψει:

  • τα οικονομικά του αποτελέσματα
  • τις αναμενόμενες ταμειακές του ροές ,
  • τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες κεφαλαίων
  • την δυνατότητα ή μη εξυπηρέτησης των δανειακών του υποχρεώσεων και την ενδεχόμενη ανάγκη αναδιάρθρωσής τους