Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας στον τομέα της έρευνας αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, η Brandware Consulting services πραγματοποιεί μελέτες έρευνας αγοράς (για προϊόντα/υπηρεσίες) καθώς επίσης και αναλύσεις καταναλωτικής συμπεριφοράς και ικανοποίησης πελατών. Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, διαμορφώνουμε και προτείνουμε στρατηγικές κατευθύνσεις και δράσεις.

Στηρίζουμε τους πελάτες μας να αποκτήσουν γνώση των συνθηκών αγοράς που επηρεάζουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την τιμολόγηση, την επιλογή προμηθευτών και τη στόχευση τμημάτων αγοράς, με την υποστήριξη της κατάλληλης επικοινωνιακής στρατηγικής.

Ειδικότερα, η στρατηγική πωλήσεων και μάρκετινγκ βρίσκονται στον πυρήνα του χαρτοφυλακίου μας για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού δικτύου πωλήσεων, καθώς επίσης και την ανάπτυξη, επεξεργασία και υλοποίηση τεχνικών πωλήσεων και μάρκετινγκ, που διασφαλίζουν το μέγιστο αποτέλεσμα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.